Proč statický posudek?

Platný stavební zákon č. 183/2006 Sb. stanovuje prostřednictvím vyhlášky č. 499/2006 Sb. rozsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace bouracích prací. Statická část je nedílnou součástí všech typů dokumentace, prokazuje mechanickou odolnost a stabilitu objektu. Jednoduše řečeno, statik musí prokázat, že objekt nebo jeho část nespadne, případně nedojde k nadměrným deformacím. U rekonstrukcí bytů a rodinných domů jde o dva základní problémy. V prvním případě dochází ke změně zatížení nosných konstrukcí, nejčastěji díky změně skladby podlah, materiálu a umístění příček, rozmístění těžkých předmětů a podobně. Ve druhém případě dochází k zásahům do nosných konstrukcí, typické jsou nové otvory do stěn a stropů, odstranění nosných stěn a podobně. V obou případech je úkolem statika prokázat dostatečnou únosnost, případně navrhnout adekvátní zesílení nosných konstrukcí.

Dalším důvodem proč využít služeb autorizovaného statika bývají viditelné projevy špatné funkce nosných konstrukcí. Nejčastějším projevem špatné funkce jsou trhliny a nadměrné průhyby ve stěnách, stropech a krovech. Včasným zásahem statika můžeme předejít havárii objektu a zabránit škodám na zdraví a majetku.

Vyvarujte se neodborných zásahů do nosných konstrukcí! Pouze autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb má potřebné znalosti a je také pojištěn proti způsobeným škodám.
Pokud jste se rozhodli pro rekonstrukci a zadali zhotovení projektové dokumentace, požadujte po hlavním projektantovi případně architektovi konzultace s autorizovaným statikem. Statik pomůže korigovat nebezpečné nebo naopak nehospodárné zásahy do nosných konstrukcí.

V drtivé většině případů je nutná návštěva statika na místě, jedině tak může získat všechny
potřebné podklady a informace o nosné konstrukci. Trvejte na prohlídce předmětné nosné
konstrukce.

Počítejte s tím, že nejlevnější nabídka nemusí být ta nejlepší. Je důležité přesně porozumět nač se cena vztahuje. Přibližně se dají jednotlivé výkony popsat asi takto:

 • Konzultace na místě včetně písemného autorizovaného shrnutí. Vhodné například pro prověření
  reálných možností zásahů do nosných konstrukcí, provedení půdních vestaveb,
  střešních nástaveb, preventivních kontrol a podobně.
 • Statický posudek na základě předběžného statického průzkumu. Provádí se vždy jako
  základní autorizovaný dokument. Na jeho základě se rozhoduje o závažnosti zjištěného
  problému a navrhuje se další postup. V případě méně závažných poruch nosných
  konstrukcí není třeba dalších kroků, do této kategorie patří naprostá většina řešených
  problémů. V případě jednoduchých rekonstrukcí bývá přikládán k dokumentaci pro
  ohlášení stavby resp. žádosti o vydání stavebního povolení.
 • Návrh sanace. Vypracuje se na základě předchozího bodu, ve složitějších případech
  musí být doplněn podrobným statickým průzkumem. Týká se závažnějších poruch
  nosných konstrukcí.
 • Stavebně konstrukční část dokumentace pro žádost o stavební povolení. Tato
  dokumentace je třeba při rekonstrukcích se zásahem do nosných konstrukcí. Vypracuje
  se na základě předběžného statického průzkumu.
 • Stavebně konstrukční část dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace
  navazuje na předchozí bod, slouží k ocenění a provedení stavby. Vypracuje se na
  základě podrobného statického průkumu.
 • Statická část dokumentace bouracích prací. Rozsah dokumentace musí odpovídat
  druhu a významu stavby.

 

Proč statický posudek od nás?

Umíme vysvětlit technické věci srozumitelným jazykem.
Navrhujeme rozumná řešení, šetříme peníze zákazníka.